دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۲۹ مطلب با موضوع «سوالات پایه هشتم» ثبت شده است

۰ نظر ۲۳ دی ۸۹ ، ۰۸:۴۵

قرآن سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

علوم تجربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

علوم تجربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

جغرافی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

 انشا و آیین نگارش سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

انشا و آیین نگارش سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

املای فارسی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

املای فارسی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

تاریخ سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

تاریخ سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

فارسی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

فارسی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

دینی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

ریاضی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب  

۲ نظر ۰۹ دی ۸۹ ، ۰۸:۵۹
۰ نظر ۲۷ مهر ۸۹ ، ۱۶:۰۳
۰ نظر ۳۱ خرداد ۸۹ ، ۱۹:۴۳
۱ نظر ۱۴ خرداد ۸۹ ، ۲۱:۲۲

قرآن سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه الف

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

تاریخ سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

فارسی و دستور سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

حرفه و فن سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

جغرافی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی  نمونه الف

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی  نمونه ب

عربی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

املای فارسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

انشای فارسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

دینی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

ریاضی دوم راهنمایی منطقه ی زیویه - محمد فتاحی - خرداد  89

 زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه باهنر - آقای دهقان     جواب

علوم تجربی دوم راهنمایی آموزشگاه مولانا خالد خرداد 89 

۳ نظر ۲۸ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۷:۵۷
۰ نظر ۲۴ فروردين ۸۹ ، ۱۰:۲۷
۱ نظر ۳۰ دی ۸۸ ، ۱۰:۰۱

قرآن سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه الف

ریاضی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه ب

علوم تجربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه الف

علوم تجربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه ب

علوم تجربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه ج

علوم تجربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه د

 املاء سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه الف

املاء سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه ب

انشاء سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

 جغرافی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

 عربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

حرفه و فن سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

 فارسی و دستور سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه الف

فارسی و دستور سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه ب

دینی  سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

 زبان انگلیسی  سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

۰ نظر ۱۱ دی ۸۸ ، ۱۱:۰۳
۱ نظر ۲۰ آذر ۸۸ ، ۱۱:۳۰
۰ نظر ۰۱ شهریور ۸۸ ، ۱۸:۱۷
۰ نظر ۰۴ مرداد ۸۸ ، ۲۰:۲۳

مشاهده نمونه سوالات سال دوم راهنمایی - نوبت دوم - سری اول

علوم سال دوم راهنمایی مدرسه نوایی خرداد ۸۸

ریاضی سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

عربی سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

اجتماعی سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

قرآن سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

حرفه و فن سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

انشاء و نگارش سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

تاریخ سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

دینی سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

جغرافی سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

زبان سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

زبان سال دوم راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه راهنمایی پرورش ناحیه ۲ سنندج 

اجتماعی دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

انشا و نگارش فارسی دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

تاریخ دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

حرفه و فن دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

دینی دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

عربی دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

علوم تجربی دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

قرآن دوم راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

۱ نظر ۰۷ خرداد ۸۸ ، ۱۰:۰۶
۵ نظر ۰۳ ارديبهشت ۸۸ ، ۰۹:۱۳

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد