دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۳۱ مطلب با موضوع «سوالات پایه هفتم» ثبت شده است

۰ نظر ۰۷ ارديبهشت ۹۰ ، ۱۶:۴۱
۰ نظر ۲۷ دی ۸۹ ، ۱۵:۰۴
۱ نظر ۰۹ دی ۸۹ ، ۰۸:۵۸
۰ نظر ۲۷ مهر ۸۹ ، ۱۶:۰۳
۰ نظر ۲۳ خرداد ۸۹ ، ۱۸:۴۵
۰ نظر ۰۷ خرداد ۸۹ ، ۰۹:۳۵

قرآن سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

علوم سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه الف

تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

اجتماعی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه الف

اجتماعی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

فارسی و دستور سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

حرفه و فن سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه الف

حرفه و فن سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

جغرافی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

عربی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

املای فارسی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

انشای فارسی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

دینی سال اول راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی 

ریاضی اول راهنمایی منطقه ی زیویه - محمد فتاحی خرداد ۸۹ 

۲ نظر ۲۸ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۷:۵۵
۰ نظر ۲۷ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۱:۲۲
۰ نظر ۲۳ فروردين ۸۹ ، ۱۹:۳۴
۰ نظر ۲۹ دی ۸۸ ، ۱۷:۰۷
۴ نظر ۱۰ دی ۸۸ ، ۱۹:۴۷
۱ نظر ۰۷ آبان ۸۸ ، ۱۸:۱۹
۰ نظر ۰۱ شهریور ۸۸ ، ۱۸:۰۲
۰ نظر ۰۳ مرداد ۸۸ ، ۱۸:۳۸

مشاهده نمونه سوالات سال اول راهنمایی - نوبت دوم - سری اول

انشاء و آیین نگارش سال اول راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

 املاء فارسی سال اول راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

 علوم تجربی سال اول راهنمایی مدرسه نوایی خرداد ۸۸

 دینی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

قرآن سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

حرفه و فن سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

اجتماعی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

عربی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

جغرافی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

ریاضی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

زبان سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

زبان سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه راهنمایی پرورش ناحیه ۲ سنندج    

دینی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه راهنمایی پرورش

 تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه راهنمایی پرورش

اجتماعی اول راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

املای فارسی اول راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

تاریخ اول راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

جغرافیا اول راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

دینی اول راهنمایی خرداد 88 نمونه دولتی غزالی

۰ نظر ۰۷ خرداد ۸۸ ، ۰۹:۵۹

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد