دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۳۲ مطلب با موضوع «سوالات پایه نهم» ثبت شده است

۰ نظر ۱۱ دی ۸۹ ، ۱۳:۳۵
۰ نظر ۰۹ دی ۸۹ ، ۰۸:۵۹
۰ نظر ۰۴ شهریور ۸۹ ، ۱۱:۴۷
۰ نظر ۱۴ خرداد ۸۹ ، ۲۱:۰۲

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

ریاضی و رسم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

تاریخ طرح جامع  خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

دفاعی دختران سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

دینی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

جغرافی طرح جامع  خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

علوم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

املای فارسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

اجتماعی طرح جامع خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

انشای فارسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان یزد خرداد 89

تاریخ سال سوم راهنمایی تیر ۸۹ شهرستان برخوار

جغرافی سال سوم راهنمایی تیر ۸۹ شهرستان برخوار

۶ نظر ۲۸ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۸:۰۱

http://efeo.blogfa.com

1. There are twelve ......... in a year.
a. hours
b. weeks
c. years
d. months

2. He is not putting on his clothes. He is ......... his clothes.
a. getting up
b. turning off
c. taking off
d. turning on

3. The first day of the week in our country is .........
a. Saturday
b. Sunday
c. Monday
d. Tuesday
  

۰ نظر ۲۳ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۲:۱۳
۰ نظر ۲۴ فروردين ۸۹ ، ۱۰:۳۰
۱ نظر ۳۰ دی ۸۸ ، ۱۰:۱۴
۱ نظر ۱۲ دی ۸۸ ، ۱۹:۲۳
۰ نظر ۲۰ آذر ۸۸ ، ۱۱:۳۱
۰ نظر ۰۷ شهریور ۸۸ ، ۲۱:۳۵

 اجتماعی سوم راهنمایی (جامع) شهریور 87 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

 جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 87  

جغرافیا ( جامع ) استان کردستان شهریور 87

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت عصر)

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

دینی سال سوم راهنمایی مرداد ۸۷ استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

حرفه سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

زبان سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان - صبح

زبان سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان - بعداز ظهر

زبان سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

تاریخ سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

تاریخ سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت ظهر)

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

حرفه و فن سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت ظهر)

حرفه و فن سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

۱ نظر ۲۰ تیر ۸۸ ، ۱۳:۳۷

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی استان کردستان خرداد ۸۸

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 86

جغرافیا (جامع) استان کردستان شهریور 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 86

علوم تجربی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

 ریاضی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

تاریخ سال سوم راهنمایی دیماه ۸۶ استان کردستان

زبان سال سوم راهنمایی شهریور ۸۶ استان کردستان

املاء فارسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶ استان کرستان

 

۰ نظر ۱۶ تیر ۸۸ ، ۲۱:۲۶

مشاهده نمونه سوالات سال سوم راهنمایی - نوبت دوم - سری اول

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی استان کردستان - سری اول

 منبع: بانک سوالات امتحانی مدرسه راهنمایی پرورش (با تشکز از سرکار خانم رنجبر)

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

 اجتماعی سوم راهنمایی (جامع) شهریور 87 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیا ( جامع ) سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 88

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

 جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 87  

جغرافیا ( جامع ) استان کردستان شهریور 87

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 86

جغرافیا (جامع) استان کردستان شهریور 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 85

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت عصر)

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

۰ نظر ۰۹ تیر ۸۸ ، ۱۷:۴۲

در مجموعه زیر سوالات امتحانی نوبت دوم از دروس مختلف  استان کردستان را مشاهده می فرمایید. سوالات زیر از وبلاگ مدرسه راهنمایی دخترانه پرورش واقع در ناحیه دو سنندج گرفته شده است. از سرکار خانم رنجبر بجهت همکاری صمیمانه شان تقدیر و تشکر می شود.

 مشاهده نمونه سوالات سال سوم راهنمایی - نوبت دوم - سری اول

مشاهده سوالات سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان 

علوم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان 

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر) 

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

انشاء و نگارش سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

 اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

ریاضی  سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (نوبت صبح)     

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیا ( جامع ) سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 88

عربی سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

عربی سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان (شیفت عصر) 

۱ نظر ۲۰ خرداد ۸۸ ، ۱۹:۱۶

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد